Năm 2017: Khách sạn Central Quảng Ninh

Khảo sát địa chất công trình: Khách sạn Central Quảng Ninh

Địa điểm: Khu đô thị Hùng Thắng – Thành phố Quảng Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2017