Năm 2017: Lập hồ sơ và xin cấp phép khai thác nước dưới đất Công Ty TNHH Makalot Việt Nam

Lập báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác nước dưới đất giếng khoan MKL2, thuộc công trình: Trạm xử lý nước sinh hoạt giếng khoan công suất 20m3/h công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2017