Năm 2017: Nhà máy sản xuất các loại bánh từ bột

Khảo sát địa chất: Công trình: Nhà xưởng số 4 thuộc Dự án: “Nhà máy sản xuất các loại bánh từ bột”

Địa điểm Cụm Công nghiệp Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2017