Năm 2017: Trạm Cồn Vành- Tiền Hải – Thái Bình

Khoan giếng quan trắc nước ngầm tại Trạm Cồn Vành – Tiền Hải – Thái Bình cho Trạm quan trắc động thái nước dưới đất  thuộc dự án: Xây dựng Trạm quan trắc, nghiên cứu địa lý và môi trường đồng bằng Bắc Bộ của Viện địa lý

Thời gian thực hiện: năm 2017