Năm 2018: Nhà máy Thái Hương

Khoan khảo sát địa chất: Nhà máy Thái Hương

Địa điểm tại KCN Phú Nghĩa, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2018