Năm 2016: Nhà máy NEW ONE TECH

Nén tĩnh nền: dự án nhà máy NEW ONE TECH

Địa điểm: Lô CN4, khu công nghiệp Điềm Thụy 180 HA, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: năm 2016