TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8477 : 2010

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 8477 : 2010

Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN 8477-2010 ksdc_thuyloi