Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình           

          Các tiêu chuẩn hiện nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm khảo sát từ đó tùy theo từng lĩnh vực cụ thể mà người ta đặt ra các tiêu chuẩn khảo sát theo từng lĩnh vực riêng biệt. Tuy nhiên có những tiêu chuẩn khảo sát chung đó là các tiêu chuẩn khảo sát ngoài hiện trường và tiêu chuẩn phân tích mẫu đất, đá, nước trong phòng.

tieu-chuan-khao-sat-dia-chat

Xem thêm: Địa chất công trình

  • Các tiêu chuẩn áp dụng cho công tác khảo sát hiện trường:

          (1) TCVN 4419: 1987 – Khảo sát cho Xây dựng. Nguyên tắc cơ bản;

          (2) TCVN 9437: 2012 – Khoan thăm dò địa chất công trình;

          (3) TCVN 112:1984 – Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư) và sử dụng tài liệu vào thiết kết công trình;

          (4) TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

  • Các tiêu chuẩn thí nghiệm trong phòng:

          (1) TCVN 4195 đến 4202: 2012: Đất xây dựng – Các phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý của đất;

          (2) TCVN 4200:2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm;

          (3) TCVN 9153:2012: Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất;

          (4) TCVN 2683:2012: Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;

          (5) TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

          (6) TCXD 81 –81: Nước dùng trong xây dựng. Các phương pháp phân tích hóa học:

          (7) TCVN 3994 – 85: Nước dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn ăn mòn của môi trường nước đối với bê  tông cốt thép:

           (1) TCVN 9363:2012 – Khảo sát cho Xây dựng – Khảo sát Địa kỹ thuật cho nhà cao tầng;

  • Tiêu chuẩn khảo sát công trình thủy lợi:

           (1) TCVN 8477 : 2010 – Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

           (2) TCVN 9140:2012 – công trình thủy lợi – yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát

           (3) TCVN 9155 : 2012 – Công trình thủy lợi – yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát 

           (4) TCVN 9402:2012 – chĩ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát cho xây dựng vùng cacxtơ

           (5) 14 TCN 196-2006 Khảo sát công trình thủy lợi – Hướng dẫn phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm các mẫu đất

           (6) 14 TCN 187 – 2006 Kỹ thuật khoan máy trong công tác KS CTTL

           (1) 22 TCN 259 – 2000 – Quy định khoan thăm dò địa chất công trình

           (2) 22 TCN 263 – 2000 – Quy trình khảo sát đường ô tô

           (3) 22 TCN 244-98- Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

           (4) 22 TCN 171-87- Quy trình KS ĐCCT và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt, lở:

           (5) 22 TCN 82-85 – Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình:

           (6) 22 TCN 160-87 – Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc